Швейцария прие закон за равно заплащане на жените и мъжете

Лидия Делирадева 07 декември 2018
Швейцарски парламент Швейцарски парламент

В началото на тази седмица Националният съвет на Швейцария одобри новата версия на Федералния закон за равенството между половете (Bundesgesetz über die Gleichstellung von Frau und Mann) в частта му, касаеща процедурата и условията за осигуряване на недискриминационни условия на труд, заетост и заплащане в Швейцарската конфедерация. В полза на измененията гласуваха 99 депутати, 88 гласуваха против, а още четирима се въздържаха. Що се отнася до Съвета на кантоните, то сенаторите одобриха закона още през май 2018 г.

От компаниите с повече от 100 служители ще се изисква редовно да правят мониторинг на заплащането, да проверяват доколко са справедливи заплатите във фирмата, включително и по полов признак. Това е една от новите разпоредби във Федералния закон за равенството между половете, приет от швейцарския парламент. Поддръжниците му заявиха, че това е важна стъпка в борбата срещу дискриминацията, основана на пола на работното място, докато противниците подчертават, че резултатът от измененията ще бъде повишаване на бюрокрацията.

С тези законови изменения Швейцария се присъединява към избрана група страни като Великобритания, които са започнали активно, включително и на законодателно ниво, да противодействат на неравенството между половете на работното място и да вземат мерки за преодоляване на пропастта, съществуващата в заплащането между мъжете и жените. Законовите изменения се разглеждат в Швейцария като важна стъпка към постигането на основната цел, записана и в Конституцията, а именно, че за един и същ положен труд трябва да се заплаща еднакво. Всичко това трябва да послужи в Конфедерацията за пълно премахване на дискриминацията по полов признак.

При обсъждането на закона крайъгълен камък за депутатите беше размерът на компанията, т.е. броят на служителите, при достигането на който от фирмите ще се изисква да извършват мониторинг на заплатите, предвиден в новия закон, както и изготвянето на доклад за това доколко справедливи са възнагражденията от гледна точка на пола. Парламентаристите с десни и консервативни възгледи се противопоставиха на закона, като изтъкнаха, че това ще доведе до появата на допълнителна административна и бюрократична тежест, което особено чувствително ще рефлектира върху малкия бизнес, а именно той е в основата на швейцарската икономика.

Окончателната версия на федералния закон гласи, че компаниите, в които работят над 100 служители, ще бъдат задължени да осигуряват анализ на заплатите. Препоръките на Федералния съвет и на правителството преди известно време бяха доста по-различни – смяташе се, че такъв ангажимент трябва да се въведе за фирми, които имат над 50 служители, но парламентът смекчи условията, отстъпвайки на консервативните депутати.

Промените в закона предвиждат също така и правото на освобождаване от по-нататъшен мониторинг и доклади, ако компанията демонстрира и докаже, че вече е решила веднъж завинаги проблема с равното заплащане. Федералният съвет препоръчва тези проверки да се извършват на всеки четири години, независимо от постиженията на компанията в областта на борбата за равенство между половете.